ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Πρώτη Επίσκεψη

  • Κλινική εξέταση
  • Λήψη φωτογραφιών & Ψηφιακή ενδοστοματική σάρωση
  • Εκτίμηση τελικού αποτελέσματος

Πρώτο Ραντεβού

Καταγραφή ευρημάτων & λήψη ιστορικού

Κατά την πρώτη επίσκεψη γίνεται καταγραφή των ευρημάτων και λήψη ιστορικού, με βάση πάντα το κύριο μέλημα του ασθενούς.

Κατά περίπτωση κάνουμε ενδοστοματική ψηφιακή σάρωση (ως αντικατάσταση των κλασσικών αποτυπωμάτων “μέτρα” για εκμαγεία μελέτης) με το TRIOS (3Shape) με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να καταλάβει σε βάθος τα ευρήματά μας και να δει μια πρώτη “πρόβλεψη” της τελικής διορθωμένης εικόνας (treatment simulation). Η σάρωση αυτή αποτελεί και το βασικό μας εργαλείο για πλήρως εξατομικευμένη και ακριβέστατη διάγνωση και σχεδίαση της θεραπείας, με αποτέλεσμα την γρηγορότερη επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Παίρνουμε ενδοστοματικές και εξωστοματικές φωτογραφίες, γίνεται ψηφιακή τρισδιάστατη σάρωση του στόματος και παραπέμπουμε για ακτινογραφίες όταν χρειάζεται (συνήθως ψηφιακή πανοραμική και πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία).

Στο επόμενο ραντεβού γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων και του προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας (καθώς και εναλλακτικές αυτού, εάν υπάρχουν), μαζί με το τελικό κόστος.